Politica de confidențialitate

Introducere

Societatea Civilă Profesională cu Răspundere Limitată „Axente, Ștefănescu S.P.A.R.L.” (denumită în continuare „Societatea sau „Societatea noastră”) comunică pe această cale Politica de confidențialitate a Societății pentru a oferi o prezentare generală despre practicile noastre cu privire la colectarea, înregistrarea, modificarea, utilizarea în orice mod a datelor cu caracter personal. Toate aceste practici se fundamentează pe protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor noastre de reprezentare și asistență juridică.

Politica de confidențialitate include, pe de-o parte, categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm și protejăm, iar pe de altă parte, modalitățile și scopurile în care le colectăm și divulgăm prin transmitere, precum și drepturile pe care le dețineți în acest sens. De asemenea, Politica de confidențialitate a datelor cuprinde și modul în care folosim aceste date în gestionarea relației cu clienții, în special pentru a vă informa în permanență despre evenimentele apărute și evoluția situațiilor dumneavoastră juridice.

De asemenea,  pentru o  descriere mai amănunțită a modului  în  care utilizăm  cookie-urile  și alte tehnologii asemănătoare ori similare prin  intermediul  paginii  noastre  de  internet,  vă  rugăm  să  consultați  și  secțiunile denumite „Politica privind confidențialitate și „Politica privind cookies”, disponibile la adresa www.axente-stefanescu.com.

Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal este reprezentat de Axente, Ștefănescu – Societate Civilă Profesională cu Răspundere Limitată, având sediul în Municipiul București, Bulevardul Carol Davila nr. 83, sector 5, CUI RO 43011682.

Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor cuprinde, fără a fi o enumerare exhaustivă, pe de-o parte, informațiile dumneavoastră personale de bază și unele informații suplimentare, iar pe de altă parte, categorii speciale de date cu caracter personal.

Informațiile personale de bază sunt reprezentate de datele de contact, respectiv: numele și prenumele dumneavoastră, adresa de domiciliu și adresa poștală, adresa profesională, număr de telefon fix/mobil, număr de fax, adresa de e-mail, denumirea postului dumneavoastră.

Informații personale suplimentare pot include: instrucțiuni acordate, plăți efectuate, informații privind chestiuni juridice, cum ar fi litigii sau alte acțiuni în instanță în care sunteți implicat în orice calitate (reclamant, pârât, intervenient), date privind condamnări penale și infracțiuni, detalii și informații despre vizitele dumneavoastră la Societatea noastră, informații colectate din surse publice și baze de date, datele rezultate din navigarea dumneavoastră pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare.

În categoriile speciale de date cu caracter personal sunt incluse, în principal, date cu privire la opțiunile dumneavoastră politice, date cu privire la apartenența la un sindicat, date privind starea de sănătate.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

În măsura permisă sau, după caz, impusă de legislația aplicabilă, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • Oferirea de servicii juridice în materie civilă, comercială, de drept administrativ și de drept penal, precum și orice alte proceduri care includ și reprezentarea și asistența juridică în fața instanțelor de judecată, tribunalelor arbitrale sau a altor autorități competente;
 • Facilitarea comunicării cu dumneavoastră, cu scopul de a fi informați constant în legătură cu evoluția serviciilor solicitate societății noastre și de a îmbunătăți în permanentă serviciile și comunicarea cu dumneavoastră;
 • Gestionarea și administrarea relațiilor contractuale cu clienții noștri, inclusiv pentru serviciile de procesare a plăților, contabilitate, facturare și încasare, asistență juridică;
 • Respectarea obligațiilor legale ale Societății noastre, precum cele de păstrare a evidențelor, de verificare a conformității sau de înregistrare, obligații de raportare către autoritățile fiscale sau cele în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, ceea ce include și verificări automate ale datelor dumneavoastră sau interacțiunea directă cu clientul care ar putea fi relevantă în astfel de scopuri;
 • Gestionarea accesului și a securității în sediul nostru, protejarea sistemului IT (care include pagina de internet, sistemele de comunicare utilizate), inclusiv prin prevenirea și detectarea eventualelor amenințări de securitate, a fraudelor sau a altor activități infracționale;
 • Asigurarea, monitorizarea și evaluarea conformității cu politicile și standardele noastre, pentru a identifica persoanele autorizate să tranzacționeze în numele clienților, beneficiarilor, furnizorilor și/sau prestatorilor noștri de servicii;
 • Respectarea hotărârilor judecătorești și exercitarea și/sau apărarea drepturilor prevăzute de lege;
 • Orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus.

În privința unor comunicări legate de alte aspecte decât cele menționate mai sus precum informări legislative sau comunicări de marketing, dacă se impune potrivit dispozițiilor legale, Societatea noastră pune informațiile respective la dispoziția clienților doar după exprimarea acordului prealabil de către aceștia și oferă, de asemenea, posibilitatea ca în orice moment clientul să se poată dezabona, în cazul în care nu mai dorește primirea unor astfel de comunicări. 

În situația în care vă exprimați consimțământul și primiți comunicări de tip newsletter, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi folosite în luarea unor decizii care să vă afecteze în mod direct sau indirect, ori să creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ținând cont de legislația aplicabilă și de consimțământul dumneavoastră prealabil în legătură cu colectarea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal, orice operațiune care echivalează cu noțiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal va fi efectuată pe baza a cel puțin unuia dintre următoarele temeiuri juridice:

 • Necesitatea de a încheia sau executa un contract la care clientul persoană fizică este parte;
 • Necesitatea de a încheia sau executa un contract la care societatea sau organizația dumneavoastră este parte, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile fundamentale ale persoanei fizice prevalează asupra acestor interese;
 • Necesitatea de a respecta o obligație legală sau contractuală;
 • Necesitatea de a proteja interesele primordiale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice/juridice;
 • Necesitatea de a prelucra datele în scopul intereselor legitime ale Societății noastre sau ale unui terț sau necesitatea este dată de obligația legală a Societății de prelucrare a acestor categorii de date;
 • Necesitatea de a constata, exercita sau apăra un drept sau un interes în fața instanțelor de judecată, tribunalelor arbitrale sau a altor autorități competente;

În cazul în care este necesară prelucrarea unor categorii speciale de date, adiacent unui temei juridic general de prelucrare a unor astfel de date, este obligatorie îndeplinirea a cel puțin uneia din următoarele condiții specifice:

 • Consimțământul prealabil și expres al persoanei vizate;
 • Existența unei obligații legale de prelucrare a acestor categorii de date în sarcina Societății noastre, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în fața instanțelor de judecată, tribunalelor arbitrale sau a altor autorități competente;

Cu privire la comunicările de tip informări legislative, vă reamintim faptul că puteți alege oricând să vă retrageți consimțământul prin simpla accesare a link-ului de „dezabonare” de la subsolul fiecărui newsletter.

Dezvăluirea și transferul datelor cu caracter personal, destinatari și temei juridic

În desfășurarea activității noastre, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite și transmise către:

 • Alți avocați pledanți (inclusiv alte forme de exercitare a profesiei cu care Societatea noastră colaborează) și specialiști în domeniul juridic (inclusiv mediatori, notari, consilieri și consultanți sau experți implicați în cauze pe care le gestionăm), în cazul în care transmiterea datelor este impusă de specificul cauzei dumneavoastră;
 • Avocați pledanți sau firme de avocatură străine, în scopul obținerii de consultanță juridică străină, în cazul în care o astfel de consultanță este impusă de specificul cauzei dumneavoastră;
 • Instanțe judecătorești sau arbitrale, precum și autorități publice sau entități indicate chiar de către dumneavoastră, dacă se dovedește necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție sau într-o altă metodă alternativă;
 • Părți implicate în cauza dumneavoastră, care, de asemenea, poate fi clientul nostru sau poate fi chiar o terță parte implicată, dacă se dovedește necesar în exercitarea mandatului încredințat de dumneavoastră sau de societatea dumneavoastră;
 • Alte entități care furnizează servicii către Societatea noastră, cum ar fi furnizori de servicii de asigurare, telefonie, e-mail, în cazul în care se consideră necesară o opinie, dat fiind specificul cauzei dumneavoastră, care vor acționa doar în numele nostru și în conformitate cu instrucțiunile noastre;
 • Orice terț cu care avem încheiat un contract de cesiune sau de novație a oricăror drepturi sau obligații, în condițiile legii.

Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite și transmise în oricare dintre aceste situații doar cu consimțământul dumneavoastră prealabil și conform instrucțiunilor date sau când acest lucru se impune prin legea aplicabilă sau cereri ale organelor judiciare sau alte autorități oficiale.

Transferul datelor personale în străinătate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și în afara țării atunci când legea impune sau când specificul cauzei necesită un astfel de transfer, având în vedere și scopurile menționate mai sus.

Datele pot fi transmite în state ce fac parte din Spațiul Economic European („SEE”) sau în alte state care au fost recunoscute de către Comisia Europeană ca apte să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

În situații excepționale, dacă este strict necesar pentru scopurile menționate mai sus, datele cu caracter personal pot fi transferate și în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție, cum ar fi Statele Unite ale Americii sau alte state care nu se află în Europa.

Destinatarii aflații în afara SEE sunt certificați fie prin acordul de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, fie prin hotărâri de conformitate emise de Comisia Europeană, în cazul cărora transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, ținând cont și de legislația europeană din materie.

De asemenea, în baza Clauzelor Contractuale Standard date prin Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE și/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE și în baza art. 46 alin. (5) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”), putem încheia contracte de transfer al datelor, asigurându-ne că toți ceilalți destinatari aflați în afara SEE vor oferi un nivel adecvat de protecție a datelor și că există măsuri de securitate adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

Societatea noastră se va asigura că aceste transferuri internaționale respectă măsurile de protecție adecvate, cum ar fi cea de mai sus, în conformitate cu prevederile GDPR sau alte dispoziții legale aplicabile.

Pentru orice informație legată de aceste măsuri, vă stăm la dispoziție în orice moment la datele de contact de mai jos.

Extensia Facebook/Instagram

Extensia Facebook/Instagram pe website-ul nostru poate fi recunoscuta prin logo-ul Facebook/Instagram. Aceasta extensie/plugin va va conecta direct cu profilul nostru de Facebook/Instagram. Rețeaua sociată va putea in acest fel memora ca ati vizitat website-ul nostru de pe adresa dumneavoastră IP. Daca vizitați website-ul in timp ce sunteți conectat in profilul dumneavoastră, rețeaua socială va înregistra informațiile despre vizita. Chiar si in cazul in care nu sunteți conectat, Facebook/Instagram este in măsura sa obțină informații despre adresa IP. Vrem sa subliniem ca Facebook/Instagram nu ne informează cu privire la datele astfel colectate si cu privire la modul in care le folosește. Nu cunoaștem intenția si scopul in care Facebook/Instagram colectează informațiile. Pentru a obține informații suplimentare cu privire la confidențialitatea pe Facebook/Instagram, va sugeram sa contactați direct Facebook sau sa verificați Politica Facebook/Instagram de Confidențialitate. Daca nu doriți ca Facebook/Instagram sa obțină informații despre vizita dumneavoastră pe website, va sfătuim sa va delogați de la contul dumneavoastră de Facebook.

Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea noastră a luat toate măsurile necesare pentru implementarea unui sistem organizatoric adecvat pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale interne cu privire la transmiterea și accesarea datelor, și s-a asigurat că sunt luate măsuri împotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificării accidentale, divulgării sau accesării neautorizate și împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Actualizarea datelor cu caracter personal

Dacă oricare dintre datele furnizate suferă modificări, cum ar fi schimbarea numelui, a adresei de e-mail, vă rugăm să ne puneți în vedere aceste aspecte de îndată la adresa office@axente-stefanescu.ro sau la numărul de telefon +40 (31) 130 83 53.

În cazul în care Societății noastre i-au fost furnizate date personale incorecte, insuficiente, incomplete sau false, acesta este exonerat de răspundere cu privire la orice pierdere decurgând din aceste situații.

Perioadă de retenție a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate pentru îndeplinirea scopurilor de mai sus vor fi păstrate atâta timp cât acest lucru este necesar, fără a depăși durata relației dumneavoastră stabilită cu Societatea noastră. 

În situații excepționale, stocarea datelor se poate menține și după expirarea acestei perioade, în temeiul legislației aplicabile, având la bază un sistem organizatoric ce respectă criteriile specifice pentru păstrarea unor astfel de date cu caracter personal.

În cazul în care relația stabilită cu Societatea noastră în inițierea unei acțiuni legale, datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalul acestei acțiuni (ce include eventualele faze de apel, recurs, executare silită), iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform legislației aplicabile, sau vor fi anonimizate, în cazul în care păstrarea lor este necesară și pentru viitor.

Cazuri speciale de încetare a prelucrării datelor cu caracter personal, atunci când dumneavoastră nu vă mai exprimați consimțământul cu privire la acest aspect, sunt:

 • Dispariția motivelor legitime și necesare care să justifice prelucrarea datelor în continuare de către Societatea noastră, în cazul în care aceste motive ar prevala asupra intereselor, drepturilor și libertăților fundamentale ale clientului;
 • Dispariția necesității de prelucrare a datelor de către Societatea noastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în fața instanțelor de judecată, a tribunalelor arbitrale sau a autorităților publice ori a altor entități.

Drepturile dumneavoastră legale

Sub rezerva legislației aplicabile, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • Dreptul de acces – dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și, în cazul unui răspuns afirmativ, dreptul de a solicita accesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal prelucrate referitoare la dumneavoastră;
 • Dreptul la ștergere – dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci când v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau este contrară legii;
 • Dreptul la rectificare – dreptul la corectarea și completarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la restricționare – dreptul ca anumite date să fie marcate și prelucrate de Societatea noastră doar în anumite scopuri;
 • Dreptul la opoziție – dreptul de a solicita să nu mai prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, pe motive legate de situația dumneavoastră, însă acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate și dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea Societății noastre;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, atunci când acesta a fost necesar în prealabil și explicit, cu efecte pentru viitor. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării realizate înainte de retragerea acestuia. După acest moment, Societatea noastră nu va mai prelucra datele pentru care nu există consimțământ și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea acestora. Cu toate acestea, dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare, Societatea noastră va putea totuși să prelucreze și aceste date.

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:

În ceea ce privește comunicările de tip informare legislativă, de asemenea, puteți să vă retrageți consimțământul oricând prin simpla accesare a linkului de „dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit de la Societatea noastră.

Este posibil ca, în momentul în care clientul își exercită oricare dintre aceste drepturi de care beneficiază, să fie obligat să își dovedească identitatea printr-o copie a unui document de identificare sau prin orice alte informații relevante, pentru a verifica dacă solicitarea provine de la persoana vizată iar, prin aceasta, pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și de confidențialitate a datelor.

De asemenea, toate solicitările sau plângerile primite vor fi luate în considerare în mod prompt și vă vom transmite un răspuns la acestea, în termenele prevăzute de lege. 

În cazul în care vă declarați nemulțumiți de răspunsul Societății noastre sau considerați că prelucrarea datelor este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în municipiul București, Bulevardul Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1.

Aceasta poate fi actualizată și modificată periodic, iar orice actualizare va deveni aplicabilă din momentul publicării noii versiuni pe pagina de internet a Societății noastre sau din momentul în care va fi comunicată către dumneavoastră în orice alt mod.

Introducere

Societatea Civilă Profesională cu Răspundere Limitată „Axente, Ștefănescu S.P.A.R.L.” (denumită în continuare „Societatea sau „Societatea noastră”) comunică pe această cale Politica de confidențialitate a Societății pentru a oferi o prezentare generală despre practicile noastre cu privire la colectarea, înregistrarea, modificarea, utilizarea în orice mod a datelor cu caracter personal. Toate aceste practici se fundamentează pe protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor noastre de reprezentare și asistență juridică.

Politica de confidențialitate include, pe de-o parte, categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm și protejăm, iar pe de altă parte, modalitățile și scopurile în care le colectăm și divulgăm prin transmitere, precum și drepturile pe care le dețineți în acest sens. De asemenea, Politica de confidențialitate a datelor cuprinde și modul în care folosim aceste date în gestionarea relației cu clienții, în special pentru a vă informa în permanență despre evenimentele apărute și evoluția situațiilor dumneavoastră juridice.

De asemenea,  pentru o  descriere mai amănunțită a modului  în  care utilizăm  cookie-urile  și alte tehnologii asemănătoare ori similare prin  intermediul  paginii  noastre  de  internet,  vă  rugăm  să  consultați  și  secțiunile denumite „Politica privind confidențialitate și „Politica privind cookies”, disponibile la adresa www.axente-stefanescu.com.

Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal este reprezentat de Axente, Ștefănescu – Societate Civilă Profesională cu Răspundere Limitată, având sediul în Municipiul București, Bulevardul Carol Davila nr. 83, sector 5, CUI RO 43011682.

Categorii de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor cuprinde, fără a fi o enumerare exhaustivă, pe de-o parte, informațiile dumneavoastră personale de bază și unele informații suplimentare, iar pe de altă parte, categorii speciale de date cu caracter personal.

Informațiile personale de bază sunt reprezentate de datele de contact, respectiv: numele și prenumele dumneavoastră, adresa de domiciliu și adresa poștală, adresa profesională, număr de telefon fix/mobil, număr de fax, adresa de e-mail, denumirea postului dumneavoastră.

Informații personale suplimentare pot include: instrucțiuni acordate, plăți efectuate, informații privind chestiuni juridice, cum ar fi litigii sau alte acțiuni în instanță în care sunteți implicat în orice calitate (reclamant, pârât, intervenient), date privind condamnări penale și infracțiuni, detalii și informații despre vizitele dumneavoastră la Societatea noastră, informații colectate din surse publice și baze de date, datele rezultate din navigarea dumneavoastră pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare.

În categoriile speciale de date cu caracter personal sunt incluse, în principal, date cu privire la opțiunile dumneavoastră politice, date cu privire la apartenența la un sindicat, date privind starea de sănătate.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

În măsura permisă sau, după caz, impusă de legislația aplicabilă, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • Oferirea de servicii juridice în materie civilă, comercială, de drept administrativ și de drept penal, precum și orice alte proceduri care includ și reprezentarea și asistența juridică în fața instanțelor de judecată, tribunalelor arbitrale sau a altor autorități competente;
 • Facilitarea comunicării cu dumneavoastră, cu scopul de a fi informați constant în legătură cu evoluția serviciilor solicitate societății noastre și de a îmbunătăți în permanentă serviciile și comunicarea cu dumneavoastră;
 • Gestionarea și administrarea relațiilor contractuale cu clienții noștri, inclusiv pentru serviciile de procesare a plăților, contabilitate, facturare și încasare, asistență juridică;
 • Respectarea obligațiilor legale ale Societății noastre, precum cele de păstrare a evidențelor, de verificare a conformității sau de înregistrare, obligații de raportare către autoritățile fiscale sau cele în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, ceea ce include și verificări automate ale datelor dumneavoastră sau interacțiunea directă cu clientul care ar putea fi relevantă în astfel de scopuri;
 • Gestionarea accesului și a securității în sediul nostru, protejarea sistemului IT (care include pagina de internet, sistemele de comunicare utilizate), inclusiv prin prevenirea și detectarea eventualelor amenințări de securitate, a fraudelor sau a altor activități infracționale;
 • Asigurarea, monitorizarea și evaluarea conformității cu politicile și standardele noastre, pentru a identifica persoanele autorizate să tranzacționeze în numele clienților, beneficiarilor, furnizorilor și/sau prestatorilor noștri de servicii;
 • Respectarea hotărârilor judecătorești și exercitarea și/sau apărarea drepturilor prevăzute de lege;
 • Orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus.

În privința unor comunicări legate de alte aspecte decât cele menționate mai sus precum informări legislative sau comunicări de marketing, dacă se impune potrivit dispozițiilor legale, Societatea noastră pune informațiile respective la dispoziția clienților doar după exprimarea acordului prealabil de către aceștia și oferă, de asemenea, posibilitatea ca în orice moment clientul să se poată dezabona, în cazul în care nu mai dorește primirea unor astfel de comunicări. 

În situația în care vă exprimați consimțământul și primiți comunicări de tip newsletter, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi folosite în luarea unor decizii care să vă afecteze în mod direct sau indirect, ori să creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ținând cont de legislația aplicabilă și de consimțământul dumneavoastră prealabil în legătură cu colectarea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal, orice operațiune care echivalează cu noțiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal va fi efectuată pe baza a cel puțin unuia dintre următoarele temeiuri juridice:

 • Necesitatea de a încheia sau executa un contract la care clientul persoană fizică este parte;
 • Necesitatea de a încheia sau executa un contract la care societatea sau organizația dumneavoastră este parte, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile fundamentale ale persoanei fizice prevalează asupra acestor interese;
 • Necesitatea de a respecta o obligație legală sau contractuală;
 • Necesitatea de a proteja interesele primordiale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice/juridice;
 • Necesitatea de a prelucra datele în scopul intereselor legitime ale Societății noastre sau ale unui terț sau necesitatea este dată de obligația legală a Societății de prelucrare a acestor categorii de date;
 • Necesitatea de a constata, exercita sau apăra un drept sau un interes în fața instanțelor de judecată, tribunalelor arbitrale sau a altor autorități competente;

În cazul în care este necesară prelucrarea unor categorii speciale de date, adiacent unui temei juridic general de prelucrare a unor astfel de date, este obligatorie îndeplinirea a cel puțin uneia din următoarele condiții specifice:

 • Consimțământul prealabil și expres al persoanei vizate;
 • Existența unei obligații legale de prelucrare a acestor categorii de date în sarcina Societății noastre, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în fața instanțelor de judecată, tribunalelor arbitrale sau a altor autorități competente;

Cu privire la comunicările de tip informări legislative, vă reamintim faptul că puteți alege oricând să vă retrageți consimțământul prin simpla accesare a link-ului de „dezabonare” de la subsolul fiecărui newsletter.

Dezvăluirea și transferul datelor cu caracter personal, destinatari și temei juridic

În desfășurarea activității noastre, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite și transmise către:

 • Alți avocați pledanți (inclusiv alte forme de exercitare a profesiei cu care Societatea noastră colaborează) și specialiști în domeniul juridic (inclusiv mediatori, notari, consilieri și consultanți sau experți implicați în cauze pe care le gestionăm), în cazul în care transmiterea datelor este impusă de specificul cauzei dumneavoastră;
 • Avocați pledanți sau firme de avocatură străine, în scopul obținerii de consultanță juridică străină, în cazul în care o astfel de consultanță este impusă de specificul cauzei dumneavoastră;
 • Instanțe judecătorești sau arbitrale, precum și autorități publice sau entități indicate chiar de către dumneavoastră, dacă se dovedește necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție sau într-o altă metodă alternativă;
 • Părți implicate în cauza dumneavoastră, care, de asemenea, poate fi clientul nostru sau poate fi chiar o terță parte implicată, dacă se dovedește necesar în exercitarea mandatului încredințat de dumneavoastră sau de societatea dumneavoastră;
 • Alte entități care furnizează servicii către Societatea noastră, cum ar fi furnizori de servicii de asigurare, telefonie, e-mail, în cazul în care se consideră necesară o opinie, dat fiind specificul cauzei dumneavoastră, care vor acționa doar în numele nostru și în conformitate cu instrucțiunile noastre;
 • Orice terț cu care avem încheiat un contract de cesiune sau de novație a oricăror drepturi sau obligații, în condițiile legii.

Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite și transmise în oricare dintre aceste situații doar cu consimțământul dumneavoastră prealabil și conform instrucțiunilor date sau când acest lucru se impune prin legea aplicabilă sau cereri ale organelor judiciare sau alte autorități oficiale.

Transferul datelor personale în străinătate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și în afara țării atunci când legea impune sau când specificul cauzei necesită un astfel de transfer, având în vedere și scopurile menționate mai sus.

Datele pot fi transmite în state ce fac parte din Spațiul Economic European („SEE”) sau în alte state care au fost recunoscute de către Comisia Europeană ca apte să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

În situații excepționale, dacă este strict necesar pentru scopurile menționate mai sus, datele cu caracter personal pot fi transferate și în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție, cum ar fi Statele Unite ale Americii sau alte state care nu se află în Europa.

Destinatarii aflații în afara SEE sunt certificați fie prin acordul de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, fie prin hotărâri de conformitate emise de Comisia Europeană, în cazul cărora transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, ținând cont și de legislația europeană din materie.

De asemenea, în baza Clauzelor Contractuale Standard date prin Decizia Comisiei Europene 2010/87/UE și/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE și în baza art. 46 alin. (5) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”), putem încheia contracte de transfer al datelor, asigurându-ne că toți ceilalți destinatari aflați în afara SEE vor oferi un nivel adecvat de protecție a datelor și că există măsuri de securitate adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

Societatea noastră se va asigura că aceste transferuri internaționale respectă măsurile de protecție adecvate, cum ar fi cea de mai sus, în conformitate cu prevederile GDPR sau alte dispoziții legale aplicabile.

Pentru orice informație legată de aceste măsuri, vă stăm la dispoziție în orice moment la datele de contact de mai jos.

Extensia Facebook/Instagram

Extensia Facebook/Instagram pe website-ul nostru poate fi recunoscuta prin logo-ul Facebook/Instagram. Aceasta extensie/plugin va va conecta direct cu profilul nostru de Facebook/Instagram. Rețeaua sociată va putea in acest fel memora ca ati vizitat website-ul nostru de pe adresa dumneavoastră IP. Daca vizitați website-ul in timp ce sunteți conectat in profilul dumneavoastră, rețeaua socială va înregistra informațiile despre vizita. Chiar si in cazul in care nu sunteți conectat, Facebook/Instagram este in măsura sa obțină informații despre adresa IP. Vrem sa subliniem ca Facebook/Instagram nu ne informează cu privire la datele astfel colectate si cu privire la modul in care le folosește. Nu cunoaștem intenția si scopul in care Facebook/Instagram colectează informațiile. Pentru a obține informații suplimentare cu privire la confidențialitatea pe Facebook/Instagram, va sugeram sa contactați direct Facebook sau sa verificați Politica Facebook/Instagram de Confidențialitate. Daca nu doriți ca Facebook/Instagram sa obțină informații despre vizita dumneavoastră pe website, va sfătuim sa va delogați de la contul dumneavoastră de Facebook.

Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea noastră a luat toate măsurile necesare pentru implementarea unui sistem organizatoric adecvat pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale interne cu privire la transmiterea și accesarea datelor, și s-a asigurat că sunt luate măsuri împotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii sau modificării accidentale, divulgării sau accesării neautorizate și împotriva tuturor celorlalte forme nelegale de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Actualizarea datelor cu caracter personal

Dacă oricare dintre datele furnizate suferă modificări, cum ar fi schimbarea numelui, a adresei de e-mail, vă rugăm să ne puneți în vedere aceste aspecte de îndată la adresa office@axente-stefanescu.ro sau la numărul de telefon +40 (31) 130 83 53.

În cazul în care Societății noastre i-au fost furnizate date personale incorecte, insuficiente, incomplete sau false, acesta este exonerat de răspundere cu privire la orice pierdere decurgând din aceste situații.

Perioadă de retenție a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate pentru îndeplinirea scopurilor de mai sus vor fi păstrate atâta timp cât acest lucru este necesar, fără a depăși durata relației dumneavoastră stabilită cu Societatea noastră. 

În situații excepționale, stocarea datelor se poate menține și după expirarea acestei perioade, în temeiul legislației aplicabile, având la bază un sistem organizatoric ce respectă criteriile specifice pentru păstrarea unor astfel de date cu caracter personal.

În cazul în care relația stabilită cu Societatea noastră în inițierea unei acțiuni legale, datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalul acestei acțiuni (ce include eventualele faze de apel, recurs, executare silită), iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform legislației aplicabile, sau vor fi anonimizate, în cazul în care păstrarea lor este necesară și pentru viitor.

Cazuri speciale de încetare a prelucrării datelor cu caracter personal, atunci când dumneavoastră nu vă mai exprimați consimțământul cu privire la acest aspect, sunt:

 • Dispariția motivelor legitime și necesare care să justifice prelucrarea datelor în continuare de către Societatea noastră, în cazul în care aceste motive ar prevala asupra intereselor, drepturilor și libertăților fundamentale ale clientului;
 • Dispariția necesității de prelucrare a datelor de către Societatea noastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în fața instanțelor de judecată, a tribunalelor arbitrale sau a autorităților publice ori a altor entități.

Drepturile dumneavoastră legale

Sub rezerva legislației aplicabile, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • Dreptul de acces – dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și, în cazul unui răspuns afirmativ, dreptul de a solicita accesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal prelucrate referitoare la dumneavoastră;
 • Dreptul la ștergere – dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci când v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau este contrară legii;
 • Dreptul la rectificare – dreptul la corectarea și completarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la restricționare – dreptul ca anumite date să fie marcate și prelucrate de Societatea noastră doar în anumite scopuri;
 • Dreptul la opoziție – dreptul de a solicita să nu mai prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, pe motive legate de situația dumneavoastră, însă acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate și dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea Societății noastre;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, atunci când acesta a fost necesar în prealabil și explicit, cu efecte pentru viitor. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării realizate înainte de retragerea acestuia. După acest moment, Societatea noastră nu va mai prelucra datele pentru care nu există consimțământ și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea acestora. Cu toate acestea, dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare, Societatea noastră va putea totuși să prelucreze și aceste date.

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:

În ceea ce privește comunicările de tip informare legislativă, de asemenea, puteți să vă retrageți consimțământul oricând prin simpla accesare a linkului de „dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit de la Societatea noastră.

Este posibil ca, în momentul în care clientul își exercită oricare dintre aceste drepturi de care beneficiază, să fie obligat să își dovedească identitatea printr-o copie a unui document de identificare sau prin orice alte informații relevante, pentru a verifica dacă solicitarea provine de la persoana vizată iar, prin aceasta, pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și de confidențialitate a datelor.

De asemenea, toate solicitările sau plângerile primite vor fi luate în considerare în mod prompt și vă vom transmite un răspuns la acestea, în termenele prevăzute de lege. 

În cazul în care vă declarați nemulțumiți de răspunsul Societății noastre sau considerați că prelucrarea datelor este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în municipiul București, Bulevardul Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1.

Aceasta poate fi actualizată și modificată periodic, iar orice actualizare va deveni aplicabilă din momentul publicării noii versiuni pe pagina de internet a Societății noastre sau din momentul în care va fi comunicată către dumneavoastră în orice alt mod.